Algemene verkoopsvoorwaarden

Inhoud
 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Betalingsvoorwaarden
 4. Levering en installatie
 5. Eigendomsvoorbehoud
 6. Conformiteit en garantie
 7. Verwerking van persoonsgegevens
 8. Aansprakelijkheid
 9. Rechtsbekwaamheid
 10. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting
 11. Nietigheid en integraliteit
Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben termen met een hoofdletter, de hierna volgende betekenis:

 1. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft geplaatst bij de Verkoper, namelijk elke contractuele tegenpartij van de Verkoper;
 4. Persoonsgegevens: de naam, adres, e-mailadres, taal en telefoonnummer van de Koper;
 5. Product: alle goederen en/of diensten die te koop worden aangeboden op de Website;
 6. Professionelen: elke Koper die geen Consument is;
 7. Verkoper: Jorn Mestach, onderneming natuurlijke persoon, met zetel te 2960 BRECHT, Groot Veerle 12 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0831.032.058, handel drijvend onder de naam ‘AGP Equipment’;
 8. Website: www.agp-equipment.be
Artikel 2: Algemeen

2.1     Identificatie en zetel van de Verkoper:

Jorn Mestach, onderneming natuurlijke persoon

Groot Veerle 12
2960 BRECHT
BELGIË

Tel: +32495183079
E-mail: info@agp-equipment.be
BTW BE0831.032.058

2.2 Tenzij een uitdrukkelijke schriftelijke en andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen de Verkoper en de Koper onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de Koper, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. De Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden.

2.3 Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de Website, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in de online catalogus. De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van zijn aanbod en prijslijsten te wijzigen. De Verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een Product op de Website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zouden zijn.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

3.1 Alle prijzen op de Website zijn in Euro, exclusief BTW. Hierbij kunnen wel nog transportkosten bij gerekend worden.

3.2 Elke factuur is onmiddellijk betaalbaar, tenzij anders bedongen. In geval de bank van de Koper de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

3.3 Na het bestellen en de betaling van de factuur ontvangt de Koper een bevestigingsmail. Deze mail is een samenvatting van de bestelling.

3.4 De Verkoper is slechts tot levering gehouden na ontvangst van  de volledige betaling.

Artikel 4: Levering en installatie

4.1 De levering en installatie gebeuren op het bij de bestelling opgegeven adres. De Verkoper zal de Producten enkel afleveren mits vertoning van een officieel identiteitsbewijs en ondertekening door de Koper van een leveringsbron voor goede ontvangst. Daarenboven zal de levering in dat geval enkel plaatsvinden indien het leveringsadres overeenstemt met het adres van Koper.

4.2 Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopie van de leveringsbon die bij de Koper wordt achtergelaten en die vervolgens door de Koper binnen 2 kalenderdagen na de levering via e-mail: info@agp-equipment.be dient over te maken aan de Verkoper die vervolgens de klacht zal opvolgen.

4.3 De Verkoper heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. De Verkoper is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.

4.4      Leveringskosten

Afhankelijk van de installatie, waarde, grootte en gewicht van het Product, zal de levering voorzien worden door de eigen leveringsdienst van de Verkoper of via een externe koerierdienst. Indien de bestelling bestaat uit verschillende Producten die dienen te worden geleverd op éénzelfde adres, wordt slechts éénmaal de leveringskosten aangerekend.

De leveringskosten worden berekend en vermeld op de Website  alvorens de definitieve bestelling wordt geplaatst.

4.5      Levering en installatie van grote Producten

Grote Producten worden door de leveringsdienst van de Verkoper bij de Koper geleverd in België.

In geval van levering op verdieping van een Product met aanzienlijke afmetingen, dient de Koper er zich van tevoren van te vergewissen dat de toegang (deur en inkomhal, trappen, lift, binnendeuren, gangen, enz.) voldoende breed en hoog zijn voor een normaal verloop van de levering. Daarenboven verzekert de Verkoper geen levering van een dergelijk Product, zonder aanwezigheid van een lift of een productenlift met voldoende capaciteit. In geval van twijfel dient de Koper vóór de bestelling contact op te nemen met de Verkoper op het telefoonnummer +32495183079, met het oog op het gebruik van een ladderlift. De prijs voor het gebruik van een ladderlift is individueel naargelang de situatie ter plaatse en zal vóór de levering bekend zijn.

4.6      Levering van kleine Producten

Kleine Producten worden in principe geleverd door de Verkoper. Deze toestellen worden op het gelijkvloers geleverd.

4.7      Leveringstermijn

De Verkoper streeft ernaar de levering uit te voeren binnen 7 werkdagen. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de Verkoper, het Product niet geleverd is binnen de 30 dagen heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren. De Koper doet onder deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk afstand van enig recht op schadevergoeding wegens laattijdige, of niet-levering die te wijten is aan overmacht.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de Producten tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de Koper vanaf de levering of inbezitname van de Producten.

5.2 Bij deze draagt de Koper over aan de Verkoper alle sommen die hem, door derden zouden verschuldigd zijn. De Koper ontslaat de Verkoper van elke formaliteit van betekening en zal de eventueel daarmee gepaard gaande kosten dragen.

Daarenboven machtigt de Koper de Verkoper om op elk ogenblik het Product terug te nemen, zolang het niet volledig is betaald, en dit waar het zich ook moge bevinden (volgrecht).

Artikel 6: Conformiteit en garantie

6.1 Voor de door de Verkoper aan Consumenten verkochte Producten geldt de wettelijke garantie overeenkomstig artikel 1649bis tot 1649octies van het oud Burgerlijk Wetboek. De door de Verkoper geleverde Producten genieten een garantietermijn van twee jaar indien zij worden aangekocht door Consumenten.

6.2 Producten aangekocht door Professionelen genieten een garantie die overeenstemt met de garantie van de producent en/of toeleverancier.

6.3 Indien het Product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de Koper binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking hiervan de Verkoper schriftelijk in kennis te stellen en daarbij de originele factuur voor te leggen.

6.4 De onder dit Artikel 6 beschreven garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de Producten.

6.5 De garantie is niet van toepassing op slijtage die als normaal beschouwd kan worden, gebreken ingevolge onvakkundig of onaangepast gebruik, beschadigingen ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of gebrek aan onderhoud en het niet naleven van de gebruiksinstructies en/of handleiding.

Bijgevolg zijn onder meer uitgesloten:

 • Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel door eigen toedoen van de Koper (b.v. door oxidatie, kalkaanslag, schokken, val, …);
 • De vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen vervangen te worden;
 • Defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen.
  • De garantie houdt in dat bij niet-conformiteit van Producten aangekocht door Consumenten tot 2 jaar na de levering dit Product kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor Producten aangekocht door Professionelen blijft de garantie beperkt tot de garantie van de producent en/of toeleverancier van het Product.
  • Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Consument de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
  • Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, kalkaanslag, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt.
  • Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk van het Product erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft op het gebrek.
  • De leveringsbron, het aankoopbewijs en/of de factuur die de Koper bij het apparaat ontvangt, geldt als garantiebewijs.
  • Indien de Koper beroep wenst te doen op de garantie dient deze contact op te nemen met de Verkoper via één van de onder Artikel 2 opgesomde communicatiekanalen.
Artikel 7: Privacybeleid en bescherming van gegevens

7.1 De door de Koper meegedeelde persoonsgegevens aan de Verkoper in het kader van de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/769 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’).

Zie hierover het Privacybeleid van de Verkoper op de Website.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 In geval de geleverde Producten een gebrek zouden vertonen, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot nakoming van de garantie zoals opgenomen onder Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden.

In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot vergoeding van schade die aan opzet of grove schuld van de Verkoper of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is de Verkoper niet aansprakelijk.

8.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door de Verkoper (of door de Verkoper ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan de Koper geleverde goederen.

8.3 Tenzij in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders vermeld, is de aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot de Producten strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat Product.

8.4 In geen geval is de Verkoper gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan hij zelf ter zake van de schade waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden op zijn verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met zijn eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Verkoper steeds beperkt tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering, doch in ieder geval tot een maximum van € 7.500,00.

8.5 De Verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de Koper kan inroepen, mede ten behoeve van zijn ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen de Verkoper ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van de Verkoper.

8.6 Vanwege het open karakter van de Website en de kans op fouten in de opslag en overdracht van digitale informatie, geeft de Verkoper geen garantie voor de nauwkeurigheid en veiligheid van de informatie die is verzonden door of verkregen van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders wordt gesteld. Alle op de Website getoonde documenten, beschrijvingen en informatie worden zonder expliciete of impliciete garanties daarop, als “zodanig” geleverd, met uitzondering van de wettelijk vastgestelde garanties. Indien de Koper een overeenkomst aangaat, is de Verkoper in dit opzicht verplicht goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze Overeenkomst en is de Verkoper aansprakelijk in geval van gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering.

De goederen worden geacht in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst als aan de volgende voorwaarden is voldaan: (i) ze moeten voldoen aan de door de Verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die de Verkoper op de Website heeft gepresenteerd, (ii) ze moeten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dit soort goederen gewoonlijk worden gebruikt en (iii) ze moeten de kwaliteit en prestaties hebben die gebruikelijk zijn voor goederen van dit type en die redelijkerwijs kunnen worden verwacht.

8.7 Iedere aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper vervalt na verloop van 3 jaar nadat

(1) de Producten aan de Koper zijn geleverd; en/of (2) de diensten voor de Koper zijn afgerond.

8.8 Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van Producten ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Artikel 9: Rechtsbekwaamheid

Door de aankoop van Producten via de Website verklaart de Koper minstens 18 jaar oud en wettelijk bevoegd te zijn Producten en diensten aan te kopen via de Website. De Koper stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van de Website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

Artikel 10: Nietigheid en integraliteit

10.1 Indien één of meerdere bepalingen of een gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of zodanig verklaard in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bepalingen of het niet ongeldig beschouwd of zodanig verklaarde deel van de bepaling hun kracht en draagwijdte en zal de als ongeldig beschouwde (deel van de desbetreffende) bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

10.2 De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan de Koper, maken een contractueel geheel uit en maken de integraliteit uit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.

Artikel 11: Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Voor eventuele klachten kan de Koper terecht bij de Verkoper:

 • Telefonisch: +32495183079
 • Per e-mail: info@agp-equipment.be
 • Per brief:

Jorn Mestach

Groot Veerle 12

2960 BRECHT BELGIË

11.2 De       partijen           aanvaarden,   in         het      kader   van      hun      betrekkingen,  elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, gegevensback-ups,...).

11.3 Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige Algemene Voorwaarden en de van overeenkomsten die tot stand komen via de Webshop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen die exclusief bevoegd zijn in deze.

11.4 Indien om redenen van internationaal recht een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de relevante bepalingen van boek VI van het Belgische Wetboek Economisch Recht.                                                                                            

Deze algemene voorwaarden dateren van 2 oktober 2021.

Ontwikkeld doorGDV Web Solutions