Privacy Beleid

Artikel 1: Algemeen

Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die door AGP Equipment worden uitgevoerd.

De verwerkingsverantwoordelijke is Jorn Mestach, onderneming natuurlijke persoon, met zetel te 2960 BRECHT, Groot Veerle 12 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0831.032.058, handel drijvend onder de naam AGP Equipment. (hierna “AGP Equipment”, “Wij” of “Ons”).

AGP Equipment vindt de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, de beveiliging en de vertrouwelijkheid ervan, is voor ons van essentieel belang. 

AGP Equipment verbindt er zich dan ook toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna AVG). 

Artikel 2: Persoonsgegevens die door AGP Equipment verwerkt worden

Door gebruik te maken van onze diensten en toepassingen kunnen wij persoonsgegevens van u verkrijgen. Dit is in het bijzonder het geval wanneer:

  • U onze website bezoekt (zie ook “Cookiebeleid”)
  • U uzelf registreert op onze website bijvoorbeeld naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling, het contacteren van onze klantendienst enz.

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van u verkrijgen:

  • Uw klantgegevens, waaronder naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens, aankoophistoriek, gebruikte betaalmiddelen, historiek van het contacteren van onze dienst na verkoop.
Artikel 3: Doeleinden van de verwerking

AGP Equipment zal uw persoonsgegevens voor de volgende algemene doeleinden gebruiken:

  • Om de door u gevraagde dienst te kunnen aanbieden

Voor het grootste deel zijn de verwerkingen gebaseerd op de verkoopovereenkomst die we met u hebben gesloten. Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van u om de door u gevraagde dienst te kunnen aanbieden (bv. uw leveringsadres in het kader van een levering, om u te contacteren naar aanleiding van een bestelling of levering, uw facturatiegegevens om u correct te kunnen factureren enz.).

  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaald persoonsgegevens van u te verzamelen of te bewaren. Zo zijn wij wettelijk verplicht om in bepaalde omstandigheden een factuur uit te reiken en te bewaren. Bijgevolg zullen wij uw facturatiegegevens opvragen.

Daarnaast kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat AGP Equipment uw persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. AGP Equipment zal u hiervan steeds op de hoogte trachten te brengen, tenzij dit niet mogelijk is omwille van wettelijke verplichtingen.

  • Om fraude en inbreuken op te sporen en te bestrijden

Wij voeren verschillende controles uit om fraude en inbreuken op te sporen en te bestrijden. Zo kunnen wij nagaan of een betaling aanvaard werd, alvorens wij het product leveren bij de klant.

Artikel 4: Doorgifte aan derden

AGP Equipment zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van AGP Equipment kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden, middels welke de bedrijfsactiviteiten van AGP Equipment geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Wij zullen u hiervan vooraf trachten in te lichten.

Artikel 5: Duur van de verwerking

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende onze commerciële relatie en voor de gemiddelde levensduur van uw toestel zodat we u de best mogelijke dienst na verkoop kunnen bieden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor wij ze verzamelen. Afhankelijk van het doeleinde kan de bewaartermijn verschillend zijn. AGP Equipment is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om uitgereikte facturen 7 jaar bij te houden. Daarnaast achten wij het juridisch noodzakelijk om bepaalde gegevens te bewaren als bewijs bij geschillen en dit tot maximaal 10 jaar. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is, verwijderen of anonimiseren wij uw gegevens 10 jaar na uw laatste contact met AGP Equipment.

Artikel 6: Uw rechten en de uitoefening ervan
  • Recht van toegang en inzage

U hebt steeds het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en hierover bijkomende informatie te verkrijgen.

  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan AGP Equipment. Daarnaast hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. U hebt eveneens het recht om uw gegevens te laten verwijderen. In dat geval moet u er rekening mee houden dat we bepaalde diensten en producten niet meer kunnen aanbieden. Zo zullen wij bij verlies van uw aankoopbewijs niet kunnen nagaan of de wettelijke garantie reeds verstreken is.

  • Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

  • Recht op kopie

U hebt recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Artikel 7: Recht om klacht in te dienen

Als u klachten hebt over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren op het e-mail adres info@agp-equipment.be.

Indien u dit nodig acht kan u ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Artikel 8: Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan AGP Equipment aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wij wensen ook op te merken dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruikt dat wordt gemaakt van de website of vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Wij raden u eveneens aan de nodige veiligheidsvoorzorgen te nemen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen.

Artikel 9: Toegang door derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en aan ondernemingen die in onze opdracht zouden werken. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze bedrijven.

Artikel 10: Contact

Wanneer u vragen heeft over ons Privacybeleid kan u contact met ons opnemen:

Naam en adres: Jorn Mestach, Groot Veerle 12, 2960 Brecht.

E-mail: info@agp-equipment.be

Deze Privacy Policy werd opgesteld op 2 november 2021.

Ontwikkeld doorGDV Web Solutions